Uluslararası Kalite (İlk Yıllar Programı - PYP)

Uluslararası Bakalorya Örgütü, ortaöğretim seviyesindeki okullara dünyanın her tarafında tanınan bir müfredat ve diploma sağlayarak, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin ülkeler arasındaki hareketini kolaylaştırmaktadır. (www.ibo.org)
 
“Primary Years Programme (PYP)” olarak bilinen İlköğretim Birinci Kademe Programı, 3-12 yaş arasındaki öğrencilerin sınıf içinde ve dışında keşfedici yönde gelişmelerine odaklanan bir programdır. PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığını belirtmekte, beceri ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
 
Okulumuz, 8 Mayıs 2015 tarihinde IBO’dan tam yetki alarak yetkilendirilmiş bir PYP okulu olmuş ve dünyanın seçkin okulları arasına girmiştir.
 
Ulusal düzeydeki yüksek kalite ve standartlarımızı uluslararası düzeyde akredite ettirerek uluslararası düzeyde de kalitesi kabul edilmiş bir okul olma yolunda ilerliyoruz.
 
Yönder Okulları’nda PYP ve MYP’ye uygun bir eğitim-öğretim uygulanmaktadır. PYP ve MYP, gelişmiş bir dünya insanı olmak için gereken temel insani ve akademik özelliklerin (sorugulayan, bağımsız düşünen, bilgili, ilkeli vb.) öğrencilere nasıl kazandırılabileceğine dair bir sistem sunmaktadır.
 
Sonuçları alınmış bir sistem olan, dünyada binlerce seçkin okul tarafından kabul gören ve uygulanan IB programlarını kullanmaktaki amacımız, uluslararası kalitedeki eğitim uygulamalarımızın uluslarası kalite ve standartta bir başka kriter tarafından objektif olarak değerlendirilmesidir.
 
Neden PYP?
PYP, 3-12 yaş grubundaki öğrencilerin akademik,  sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan gelişmesini amaçlamaktadır.  PYP, öğrencilerin neler öğrenmesi gerektiği, eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren uluslararası bir müfredat modelini temel alan bir eğitim ve öğretim yaklaşımıdır. PYP felsefesinin merkezinde sorgulamanın yapılandırılması vardır. Bu süreçte alanlar arası işbirliği içinde, önemli kavramları anlamayı, gerekli becerileri edinmeyi, bilgiye ulaşırken amaçlanan tutumları geliştirmeyi ve sosyal sorumluluklar almayı öğrenirler. PYP, her biri öğrenen profilinde ele alınan ve okulun müfredatının hazırlanmasında bir referans noktası teşkil eden temel öğelerden "bilgi, kavramlar, beceriler, tutumlar ve eylem" den oluşan bir müfredat çerçevesi öngörür.
 
Öğrencilerimizin neye değer vermelerini, ne hissetmelerini ve nasıl davranmalarını istiyoruz?
Bilginin, kavramların ve becerilerin önemini değerlendirirken bunların tek başına uluslararası bilince sahip bir insan yaratmadığı bir gerçektir. Ayrıca bireyin ve içinde bulunduğu topluluğun iyiliğine katkıda bulunan insanlara, çevreye ve öğrenmeye yönelik kişisel tutumların gelişimine de odaklanılması hayati önem taşır. Bu sebeple öğrencilerimize, "değer bilme, bağlılık, güven, işbirliği, yaratıcılık, merak, empati, şevk, bağımsız davranma, doğruluk-dürüstlük, saygı, hoşgörü" gibi tutumları kazandırıyoruz.
 
Öğrencilerimizin neleri yapabilmelerini istiyoruz?
PYP becerileri, doğası gereği bir disipline has ya da disiplinler üstü olan değişen ve zorlu bir dünyada başarılı olmak için öğrencilerin sahip olmaları gereken yeteneklerdir. Öğrencilerimiz, bu çerçevede amaca uygun sorgulama yaparak bilgiye ulaşırken aynı zamanda yaşam boyu kullanabilecekleri temel beceriler edinirler. Bunun için, "sosyal, araştırma, özyönetim, düşünme ve iletişim becerileri gelişmiş" öğrenciler yetiştiriyoruz.